Yazar;Yakup Akkus

Yakup AkkusIlgi Alanlari:

Bilim Felsefesi, Yöntem Bilim, Osmanlı İktisat Tarihi, Politik Ekonomi, Osmanlı Taşra Maliyesi, Osmanlı Kamu Maliyesi, Yeni Kurumsal İktisat, Suç Ekonomisi Tarihi

Egitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2000.
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası ABD, 2003.
Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat Tarihi, 2011.

Tezler

PhD Thesis

Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913), (Reform in the Ottoman Provincial Finance: Administrative and Fiscal Relations Between the Cente–the Provinces and Provincial Budgets (1864-1913) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, İktisat Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2011.

MA Thesis

Suçun Ekonomik Analizi: Türkiye Örneği (Economic Analysis of Crime: The Case of Turkey) Atatürk Üniversitesi, SBE, İktisat Politikası Bilim Dalı, Erzurum, 2003.

Makaleler

AKKUŞ, “Osmanlı Devlet ve Vilayet Bütçeleri (1840-1913) (How to Read the Ottoman State and Provincial Budgets (1840-1913)?), ODTÜ Gelişme Dergisi, Selim İlkin-İlhan Tekeli’ye Armağan, Özel Sayı, Vol: 40, No: 2, Ağustos 2013, p. 147-178.

AKKUŞ, “Osmanlı Vakıf Kurumunda Tıp Bilimlerinin Gelişimi” (The Development of Medical Sciences in the Ottoman Waqf Institution), Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi (Turkiye Klinikleri J MedEthics), Cilt: 18, Sayı: 1, 2010, p. 26-36.

AKSU & Y. AKKUŞ, “Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970–2007)”, (An Essay on Socio-economic Determinants of Property Crimes in Turkey: Bounds Testing Approach (1970-2007)), Hacettepe Üniv. Sosyoekonomi Dergisi, S: 2010-1, Ocak-Haziran, 2010, p. 191-214.

AKKUŞ, “XIV. ve XV. Asırlarda Osmanlı ve Avrupa Ekonomileri: Bir Mukayese Denemesi”, (A Comparison of the Ottoman and the European Economies in the XIV and XV Centuries)) İstanbul Üniv. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 40, 2009, p. 33-69.

AKKUŞ, “Osmanlı ve Avrupa'nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)”, (A Comparative Analysis on the Ottoman and the European Economic Policies (XIV and XV Centuries)), İstanbul Üniv. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Şerafettin Aksoy'a Armağan, Sayı 52, 2009, p. 107-140.

AKKUŞ, “Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler (Asya Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi)” (Left Perspectives in Contemporary Economic Thought (Asian Type Production, Dependence Theory, Modern World System Theory), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Mayıs-Haziran 2007, Sayı: 168, p. 133-158.

AKKUŞ, “Suçun Ekonomik Modelleri” (Economic Models of Crime), EKEVAkademi Dergisi, Yıl:7, Sayı:15, Bahar 2003, p. 293-312.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

- AKKUŞ, Yakup, Kadir YILDIRIM; “How (De)Centralized was the Ottoman State in 19th Century? A Discussion within the Context of “Reluctant Flexibility” and Autonomous Implementations”, International Conference of Interdisciplinary Studies, 16-19 April 2015, San Antonio, Texas, USA, p. 9.

- YILDIRIM, Kadir, Y. AKKUŞ, “An Involuntary Servitude Method and Its Historical Process in the Ottoman Empire: The Case of “Amele-i Mükellefe”, 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1-5 October 2013, Madrid, Spain, p. 106.

- AKKUŞ, Yakup & Kadir YILDIRIM; “Local Violence versus the State’s Silence: Tax Resistance, Local Power and “Reluctant Flexibility of Ottomans” in 19th Century Middle East”, XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, 24-26 April 2013, St. Petersburg-Russia, pp. 64-65.

- YILDIRIM, Kadir, Yakup AKKUŞ, Serdar SERDAROĞLU; “Sosyal Sorumluluk Bağlamında ‘Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin Faaliyetleri ve Osmanlı Çalışma Hayatına Etkileri (1916-1923)”, The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 11-15 July 2011, Retz-Austria, ss. 30-32.

- AKKUŞ, Yakup; “Osmanlı Rumelisi’nde Mali Yapı ve Performans: Edirne ve Selanik Örneği”, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, İğneada, 1-2 Ekim, 2010.

Kitap Bölümleri

AKKUŞ, “Modern Dönem Osmanlı Maliyesi” (Ottoman Public Finance in Modern Period), in Dünya Tarihi (World History), Publisher: Kaynak Publication, 2014.

Coşkun ÇAKIR & Y. AKKUŞ, “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Ticaret” (Trade in Ottoman Istanbul), in İstanbul Tarihi (History of Istanbul), Publisher: Centre for Islamic Studies,2014

Duyurular